Trường tiểu học Động Đạt I xây dựng Phương án tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Coid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh